Geodézia Bardejov, s.r.o.

Hurbanova 11
085 01 Bardejov
tel: +421-54-4742559, 4882585, fax: +421-54-4882586
GSM: +421-905410877, +421-905550548, +421-905757403,
Email: office@gbj.sk Web: www.gbj.sk

Firma Geodézia Bardejov, s.r.o., vznikla vo februári 2002 zápisom spoločnosti do obchodného registra okresného súdu v Prešove číslo vložky 13358/P oddiel Sro,.

Geodézia Bardejov, s.r.o., vznikla ako odpoveď na to, že v roku 2000 spoločnosť Geodézia Prešov, a.s. sa dostala do likvidácie a konkurzu. Jej bývalí zamestnanci, ktorí pracovali na pobočke v Bardejove založili nový subjekt, ktorý pokračuje v poskytovaní služieb geodetických a kartografických prác.

Pracovníci našej spološnosti už od roku 1994 sa podieľali na vyhotovovaní Registrov Pôvodného Stavu, Zjednodušených Registroch Pvôodného Stavu a Registrov Obnovenej Evidencie Pozemkov v celkovom počte cca 50 zapísaných registrov. K dnešnému dňu máme rozpracovaných ešte 5 Registrov Obnovenej Evidencie Pozemkov v rámci Prešovského kraja.

Od roku 1998 sa podieľame na vyhotovovaní Projektov pozemkových úprav v záhradkových osadách podľa zákona NR SR č. 64/1997 Z.z. o určovaní pôdy v zriadených záhradkových osadách a vysporiadaní vlastníctva k nim, v počte 15 projektov v okrese Bardejov, 13 projektov v okrese Prečov, 3 projekty v okrese Sabinov.

Veľká časť našich prác tvoria aj spracovania zjednodušených rozdeľovacích plánov pre vytíčenie hraníc pozemkov na poľnohospodýrskych a lesných pôdach.

Nemalý podiel činnosti našej spoločnosti sa sústreďuje na vyhotovovanie rôznych druhov geometrických plánov a vytyčovacích prác pre fyzické ako aj právnické osoby, zameriavanie polohopisov a výškopisov pre projektantov z oblasti stavebných činnosti, vodárenských projektov, energetických projektov, záhradných architektov.

V súčasnom období sa hlavne zameranie činnosti firmy presmeruvúva na vyhotovovanie projektov pozemkových úprav. Naši pracovníci úspešne absolvovali školenia a následné skúky v odbore projektovania pozemkových úprav.